Call for Proposals [closed]

This Call for Proposals, titled ‘Bronnen van Legitiem Gezag’/‘Sources of Legitimate Authority’ is the first step towards new research in Political Legitimacy. Researchers from the PolLeg Research Area are invited to raise an interdisciplinary research question in the domain of Political Legitimacy and submit a research proposal before 31 January 2015.

Research Area

Political Legitimacy: Institutions and Identities

Call for Proposals

‘Sources of Legitimate Authority’

Inleiding
Leiden heeft een naam hoog te houden op het gebied van onderzoek naar politiek in de breedste zin des woords. Juristen, historici, politicologen en bestuurskundigen werken er succesvol aan de verdieping en verbreding van de wetenschappelijke kennis van de politiek. De afgelopen vier jaar zijn deze verschillende disciplines bovendien intensiever gaan samenwerken in het profileringsgebied Political Legitimacy. Dat leverde al interessante en soms onvermoede samenwerkingsverbanden op. De komende jaren wil het profileringsgebied deze samenwerking naar een hoger niveau tillen door een aantal deelprojecten te (co)financieren. Deze call for proposals onder de titel ‘Bronnen van legitiem gezag’/ ’Sources of legitimate authority’ is daartoe de eerste aanzet.

Doel
Waar de samenwerking tussen de disciplines intensiveert, duiken nieuwe interdisciplinaire onderzoeksvragen op. Juist deze vragen wil het profileringsgebied tot onderwerp van onderzoek maken. Dat zal gebeuren door drie wetenschappelijke challenges te identificeren waarin het thema ‘Bronnen van legitiem gezag’ centraal staat. Deze challenges zijn gebaseerd op vraagstukken waarvan onderzoekers menen dat die binnen het interdisciplinaire onderzoeksgebied van Politieke Legitimiteit duidelijke zichtbaar zouden moeten zijn, maar dat momenteel nog niet of onvoldoende doen.

In deze call worden ervaren Leidse onderzoekers opgeroepen om een interdisciplinair onderzoeksvraagstuk op het gebied van Politieke Legitimiteit op te werpen. Zij identificeren een challenge en schrijven een voorstel waarin zij uitleggen hoe zij deze uitdaging te lijf willen gaan. Uit de inzenders worden drie uitgewerkte onderzoeksvoorstellen geselecteerd. Deze moeten de basis leggen voor nieuwe interdisciplinaire Leidse onderzoeksgroepen die de internationale wetenschappelijke agenda op het desbetreffende deelproject van het profileringsgebied Political Legitimacy moeten beïnvloeden.

Wat wordt verwacht
Het onderzoeksvoorstel bespreekt een thema dat nauw aansluit bij de overkoepelende titel ‘Bronnen van legitiem gezag’. Als inspiratiebron kan het onderscheid gelden dat Max Weber maakte tussen traditionele, charismatische en legaal-rationele legitimiteit. Het voorstel kan de legitimiteit van het functioneren en handelen van zowel instituties en organisaties als individuele actoren betreffen; zowel in het heden als in het verleden.

Indien het onderzoeksvoorstel wordt gehonoreerd, moet de output van de te vormen onderzoeksgroepen tweeledig zijn. Enerzijds leveren zij wetenschappelijke publicaties op het gebied politieke legitimiteit, anderzijds functioneren zij met de productie van serieuze onderzoeksvoorstellen als vliegwiel voor toekomstig onderzoek. Idealiter treden deze Leidse groepen na enige tijd op als leidende kern van een internationaal netwerk dat kansrijke pogingen onderneemt om (project)subsidies binnen te halen van NWO en de EU. Daarbij wordt onder meer gedacht aan Horizon 2020 dat het bestaan van dergelijke internationale consortia veronderstelt.

Daarnaast wordt verwacht dat onderzoekers de bereidheid hebben om hun onderzoek in hun onderwijs te integreren. Dat betekent dat leden van de onderzoeksgroepen bijvoorbeeld bijdragen aan (interdisciplinaire) vakken of aan honours courses waarin politieke legitimiteit in het algemeen of hun eigen challenge in het bijzonder een voorname rol spelen.

Wat wordt gefinancierd
De onderzoeksgroepen worden bijgestaan met maximaal €175.000. Dat bedrag wordt in twee fases uitgegeven. In de eerste fase wordt een klein deel van het bedrag besteed aan seed money. Dit geld is te gebruiken voor onderwijsvervanging van gepromoveerde medewerkers (ud, uhd, hgl) die een onderzoeksvoorstel willen schrijven op het gebied van het subthema van politieke legitimiteit en voor de organisatie van (internationale) interdisciplinaire seminars, workshops en symposia  die bedoeld zijn om netwerken op te bouwen. In de tweede fase wordt het resterende bedrag van het budget aangewend als matching fund bij bijvoorbeeld de aanstelling van postdocs of promovendi of het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Voor wie
Deze call staat open voor ervaren gepromoveerde onderzoekers van de Universiteit Leiden, verbonden aan de instituten voor Politicologie, Geschiedenis, Staatsrecht en Bestuurskunde. Iedere hoofdaanvrager werkt samen met ten minste een andere wetenschapper die niet verbonden is aan het eigen instituut, maar wel aan een van de andere betrokken instituut. De hoofdaanvrager is bekend met het (succesvol) aanvragen van subsidies en heeft ervaring met het uitvoeren van vormgeven van eigen projecten.

Criteria
De voorwaarden om mee te dingen, zijn:
1.      Minimaal twee van de PolLeg instituten moeten bij de indiening van het plan betrokken zijn. Een van de instituten levert de hoofdaanvrager (director) een ander instituut levert de tweede aanvrager (co-director). Daarnaast kunnen ook andere medewerkers van de PolLeg-instituten tot de kern van de onderzoeksgroep worden gerekend.
2.      De voorgestelde onderzoeksgroep staat inhoudelijk in het centrum van het profileringsgebied Political Legitimacy.
3.      Uit het voorstel spreekt de ambitie om wetenschappelijk niet volgend, maar agendazettend te zijn. Zowel in wetenschappelijke als maatschappelijk debatten moet de stem van het project helder doorklinken door middel van publicaties.
4.      Uit ieder deelproject moet op korte termijn minimaal één subsidievoorstel voortkomen dat kansrijk is bij de grote nationale of internationale subsidierondes.
5.      Ieder deelproject is daarom verantwoordelijk voor de organisatie van een Lorentz-workshop tijdens de eerste twee jaar van het project. Het Lorentz center beoogt workshops te organiseren die vooraanstaande wetenschappers vanuit de hele wereld bij elkaar brengt.
6.      De bereidheid tot het integreren van de thematiek van het deelproject in onderwijs. Het project zal voor vier jaar lopen. Binnen die periode moet vanuit het project ten minste één keer een substantiële bijdrage geleverd worden aan een Honours Class.

Vormvereisten
Het voorstel:
1.      Is geschreven in maximaal 2000 worden en beslaat niet meer dan zes pagina’s.
2.      Vermeldt details (aanstelling, beknopt overzicht van recent onderzoek) van de twee aanvragers van verschillende instituten: de ‘director’ en ‘co-director’. Vermeldt daarnaast de namen van andere leden van de kern van de onderzoeksgroep.
3.      Bevat een beschrijving van het project, waarin:
- een uitgewerkte probleemstelling is opgenomen
- duidelijk wordt wat de inbreng (in inhoud, uitvoering en personele bezetting) is van de verschillende instituten.
- duidelijk wordt waarom dit voorstel in het centrum staat van het profileringsgebied Political Legitimacy.
4.      Bevat een overzichtelijk tijdspad waarop onder meer wordt aangegeven wanneer begonnen wordt met het schrijven van subsidieaanvragen, wanneer onderwijsvrijstelling gewenst is, wanneer de Lorentz-workshop moet plaatsvinden, en wanneer.
5.      Bevat een korte paragraaf over en de verwachte impact en output van het onderzoek.
6.      Bevat een overzicht van het internationale netwerk, dat de Leidse onderzoeksgroep als leidende kern daarvan hoopt op te bouwen.
7.      Bevat een beknopte begroting waaruit duidelijk wordt welk bedrag wordt aangevraagd en welke kosten zijn beraamd.
8.      Bevat desgewenst een lijst met relevante literatuur.

Procedure
- Voorstellen moeten voor 31 januari 2015 ingeleverd worden bij 
- Alle voorstellen worden beoordeeld door de drie trekkers, die daarbij gebruik kunnen maken van advies van derden. De indieners zullen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. De trekkers stellen vervolgens een voordracht op, die ter bevestiging naar de penvoerende decaan (FSW) gaat. Deze toetst marginaal op de volgende punten: A.) Is de procedure goed is verlopen? B.) Heeft de selectie op faire wijze heeft plaatsgevonden? C.) Vallen de voorstellen binnen de financiële kaders van het profileringsgebied?
- In februari 2015 wordt bekend gemaakt welke voorstellen gehonoreerd worden. Maximaal twee maanden daarna wordt begonnen met het project (dat overigens in fasen kan zijn opgebouwd).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Research Area

Political Legitimacy: Institutions and Identities

Call for Proposals

‘Sources of Legitimate Authority’

Introduction
Leiden has an excellent reputation to live up to in the field of research on politics in the broadest sense of the word. Legal scholars, historians, political scientists and public administration scholars successfully work towards deepening and broadening scientific knowledge of politics. In the previous four years, these different disciplines have worked more closely together under the research area Political Legitimacy. This has already delivered interesting and sometimes unexpected collaboration. In the coming years, collaboration within the research area will be raised to a higher level, through the cofunding of a number of shared projects. This call for proposals, titled ‘Bronnen van Legitiem Gezag’/‘Sources of Legitimate Authority’ is the first step towards this goal.

Aim
Where interdisciplinary collaboration intensifies, new research questions emerge. These are exactly the questions that will be developed into new research themes in the Research Area. This will occur by identifying three scientific challenges in which the topic ‘Sources of Legitimate Authority’ is central. These challenges are based upon questions that researchers believe should fall within the interdisciplinary research area Political Legitimacy, but which at the moment are being carried out insufficiently or not at all.

Experienced researchers from Leiden are invited to raise an interdisciplinary research question in the domain of Political Legitimacy. They are asked to identify a challenge and write a proposal in which they lay out how this challenge will be addressed. Out of all applications, at least three proposals will be selected. These will form the basis for new interdisciplinary research groups in Leiden. Their projects will set and influence the international scientific agenda in the research area Political Legitimacy.

What is expected
The research proposal must concern a topic falling under the umbrella title ‘Sources of Legitimate Authority’. The distinction made by Max Weber between traditional, charismatic and legal-rational legitimacy can serve as a source of inspiration. The proposal can address the legitimacy of functioning of institutions and organizations as well as individual actors, either in the present or in the past.

In the event that the research proposal is accepted, the output of the research groups to be formed will be twofold. On the one hand, they must deliver scientific publications in the field of political legitimacy, and on the other, they will function as a springboard for serious research proposals for future research. Ideally, these groups from Leiden will emerge after some time as the core of an international network delivering promising attempts at securing funding from NWO and the EU. Particular consideration is given to Horizon 2020, which supports the establishment of such international research consortia.

It is also expected that researchers are prepared to integrate their research in their teaching. This means, for example, that members of the research groups contribute to (interdisciplinary) courses or honours courses in which political legitimacy in general or their specific challenge in particular play a prominent role.

What is funded
The maximum grant to a research group will be  €175.000. This amount will be disbursed in two phases. In the first phase, a small part will be made available as seed money. These funds are buying relief from teaching for post-doctoral employees wishing to write a research proposal on a sub-theme of political legitimacy and for the organisation of national or international interdisciplinary seminars, workshops and symposia the aim of which is the building of networks. In the second phase, the remaining amount will be disbursed as matching funds to be used, for example, for the appointment of postdocs or PhD researchers, or for the organization of scientific meetings

For whom
This call for proposals is open to experienced researchers at Leiden University who hold a doctoral title, and who are employed by the institutes of Political Science, History, Law or Public Administration. Each project director will be working with at least one other PolLeg-scientist not linked to his or her own institute. The project director must have demonstrated a capacity for generating external funding and must have had experience with carrying out and developing their own projects. 

Criteria
The requirements for application are as follows:
1. A minimum of two PolLeg institutes must be involved in the development of the proposal. One of the institutes must host the director and another institute must host the co-director. Other colleagues from PolLeg-institutes can also be part of the core research group.
2. The proposed research group forms a substantive part in the core of the research area Political Legitimacy.
3. The research proposal must make clear the ambition to not follow, but set the research agenda. Through publications, the voice of the project must be clearly heard in scientific as well as in societal debates.
4. From each project, at least one funding proposal must be submitted in the short term, which is likely to attract funding from national or international agencies.
5. Each project is therefore responsible for the organisation of a Lorentz-workshop during the first two years of the project. The Lorentz center aims to organize workshops bringing together prominent scientists from across the world.
6. Researchers must be prepared to integrate project themes in their teaching. The project will run for four years. Within this period, at least one substantive contribution arising from the project must be made as part of an Honours Class.

 

Formal Requirements
The proposal:

 1. Must not exceed a word count of 2000 words, and consist of no more than six pages.
 2. Must describe the role (appointment, concise overview of recent research) of the two investigators in different institutes: the ‘director’ and ‘co-director’. The names of other members of the core research group must be provided.
 3. Must contains a project description in which:
  -  A research problem is elaborated upon.
  -  It is made clear what each institute brings into the project (in terms of content, implementation and staff).
  -  It is made clear why this proposal is at the core of the research area Political Legitimacy.
 4. Must contain a timeline with details concerning the starting date for the writing of funding proposals, when exemption from teaching is requested, and when the Lorentz-workshop must take place.
 5. Must contain a short paragraph on the expected impact and output of the research.
 6. Must contain an overview of the international network that the Leiden research group wishes to become the core of and that it hopes to build.
 7. Must contain a concise budget in which the total amount requested is made clear, and the major expenses are itemized.
 8. Contains a list short of relevant literature.

 

Procedure
-Proposals must be sent to before 31st January 2015.
-All proposals will be reviewed by a panel of three scholars, who may make use of the advice of third parties. Those submitting a proposal will be invited to make an oral presentation. The panel will then decide on the nominations, which will subsequently be sent for approval to the dean who is formally responsible for the project (FSW). The dean will verify the following: A) Has the procedure been run properly? B) Has the selection been made fairly? C) Do the proposals fall within the financial framework of the research profile area?
- In February 2015 it will be made known which proposals will be funded. The project (which can take place in phases) must begin within a maximum of two months following the decision.

 

 

 


Last Modified: 22-02-2016